“Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца в риск на територията на община Димитровград” – община Димитровград

Проект “Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца в риск на територията на община Димитровград” – община Димитровград

Възложител: община Димитровград

Обхват на консултантската услуга: консултиране и прецизиране на проектната идея; проучване и анализ на нуждите, консултиране на процеса на изготвяне на технически проекти за предвидените в проекта строително монтажни работи; разработване на проектното предложение, включително формулиране на целите и описание на дейностите по проекта, попълване на формуляр за кандидатстване и съпътстващи документи; комплектоване на проектната документация; консултации в процеса на оценка на проектното предложение и отразяване на препоръките за корекции и промяна.

Източник на финансиране: ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2010 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.

Бюджет на проектното предложение - 823 500, 90 лева

Статус на проектното предложение: проектът е изпълнен

Референция:

« Назад
Календар на събитията

юли 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  Държавни помощи - ден 1/2
 • 17
  Държавни помощи - ден 2/2
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2