Седма национална среща на общинските експерти по образование
Седма национална среща на общинските експерти по образование
Седма национална среща на общинските експерти по образование
Седма национална среща на общинските експерти по образование
Седма национална среща на общинските експерти по образование
Седма национална среща на общинските експерти по образование
Седма национална среща на общинските експерти по образование

„Лично министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се включи в Националната среща на общинските експерти по образование, която НСОРБ и „НСОРБ-Актив" организираха за седма поредна година. Събитието се проведе от 12 до 14 февруари, с домакинството на община Пловдив.

Традиционният форум за споделяне на проблеми и търсене на работещи решения, за поредна година събра над 150 представители на общини с министър Вълчев и неговия екип. В дискусиите през трите дни се включиха още заместник-министър Таня Михайлова, директорите на дирекции в МОН: Евгения Костадинова – съдържание на предучилищното и училищно образование, Соня Мелоян – приобщаващо образование, Соня Кръстанова – финанси и Цветана Герджикова - външни европейски проекти. Отговори на конкретни въпроси и казуси участниците получиха от ключови експерти на дирекциите „Финанси“ и „Професионално образование“ и на Изпълнителна агенция ОП „Наука и образование за интлигентен растеж“, както и председателят на Синдиката на българските учители  Янка Такева.

„Малко от форумите, които организираме за вашите колеги от различните общински дейности, се радват на гости с толкова високо ниво на техните експертни национални срещи", каза заместник-изпълнителният директор на Сдружението Теодора Дачева.

Министър Вълчев подчета в изказването си: „Общините са ключови партньори на МОН в реализирането на националната политика“. Той благодари на представителите на местната власт за подкрепата и всекидневната работа на терен ангажираността им с проблемите. Анализите показват, че през следващите 10 години се очаква недостиг на около 400 хил. заети лица. „Това означава недостиг на работна ръка във всички сфери и за всички професии“ – обобщи министър Вълчев. Министърът обясни, че след повишаването на учителските възнаграждения, следващ приоритет ще бъде подобряването на материалната база. От 2020 г. до 2022 г. ежегодно са планирани целеви средства за строителство и разширяване на училища и детски градини в размер на 70 млн.лв. През настоящата година финансовият ресурс ще се разпределя на проектен принцип (по национална програма или по друг сходен подход) като индикативното разпределение предвижда около 40 млн. лв. да бъдат насочени към детските градини, а 30 млн. лв. – към училищата. Средствата ще бъдат предназначени в подкрепа на две ключови политики – преминаване към едносменен режим на обучение и въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца и ще подпомогнат общини, в които има недостиг на места. Към подобряване на материалната база на училищата и детските градини ще бъдат насочени и средствата по оперативните програми за 2021-2027 г.

В своето изложение, г-жа Такева подчерта важната роля на общините: „Вие сте хората, които първи реагирате на всеки проблем – течащ покрив, проблеми с отоплението или повреда“. Тя отново увери, че СБУ ще продължи да подкрепя ключови предложения на общините – за увеличаване на средствата за подобряване на материалната база, за осигуряване на училищни автобуси, за поддържане на общинските пътища.

Откритите проблеми на общините бяха представени от Лилия Христова – председател на комисията на НСОРБ по образование и директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна. Като основни предизвиктелства тя определи недостатъчните възможности на общините да влият върху политиката за развитие на общинските училища, проблемите с материалната база и финансовия ресурс за нейното поддържане и обновяване.

Един от основните акценти на дискусиите беше Механизма за обхват на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. В момента изоставане се констатира по отношние на подлежащите на задължителна предучилищна подготовка 5 и 6-годишни деца.  Затруднения при издирването на децата, грешни данни за адресната им регистрация, липса на данни за напусналите страната, необходимост от подобряване функционалните характеристики на Информационната система за работа по механизма (ИСРМ) - бяха основните въпроси от аудиторията. МОН и НСОРБ изразиха готовност за организиране на работни срещи по места за идентифициране на нужните подобрения в системата. Ще продължи и работата за подобряване на координацията със структурите на МТСП и МВР по места.

Оживени дискусии предизвика и темата за финансиране на образованието през 2020 г. Подходът за разработване на формулите между училищата, средствата за транспорт, финансирането на Центровете за подкрепа за личностно развитие бяха сред най-често задаваните въпроси. Като проблемни през 2019 г, бяха посочени неизползваните от много от общините средства за извънучилищни дейности, както и значителните преходни остатъци на училищата в размер на 135 млн.лв. Тези резултати значително намаляват възможностите за мотивиране пред МФ на необходимостта от осигуряване на допълнително финансиране за системата. Общините следва да следят и спазването на законово определения ангажимент на директорите да публикуват на своите Интернет-страници бюджета на училищата и тримесечните отчети за изпълнението им.

МОН поеха ангажимент за създаване на възможности за реално влияние на общините върху определянето на план-приема. Това ще се реализира основно чрез Наредбата за физическата среда и информационно-библиотечното осигуряване, която ще бъде утвърдена през тази година. Ще се работи и за повишаване ролята на местната власт при определянето на специалностите и професиите в професионалното образование с цел обвързването им с потребносите на бизнеса.

Участниците получиха детайлна информация за изпълнението на текущи системни проекти на МОН – за професионалното образование, за кариерното ориентиране, за подкрепа на предучилищното образование и ранното детско развитие. Важно е да се отбележи ключовата политика за поемане от държавата на таксите за детски градини за сциално уязвими родители. По финансиран от ОП НОИР проект се предвижда да бъдат осигурени средства за около 20   000 деца. От есента на тази година мярката ще бъде надградена и с 10 млн. лв. национален ресурс. Освобождаването от заплащане на такса за родители, които имат право на социални помощи и детски надбавки, е първа стъпка към постигане на целта за безплатен предучилищен сектор.

Участниците бяха единни, че подобни дискусии са изключително полезни и трябва да продължат. Набелязани бяха идеи за съвместни срещи на общините с МОН, МТСП и МЗ, организиране на дискусии по области, на срещи на образователни, социални, здравни и младежки медиатори и други. Министър Вълчев пое ангажимент за създаване на Консултативни съвети към РУО на МОН, в които да участват ресорните заместник-кметове по образование на общините от съответната област. Като ключово беше определено постигането на диалог и координация между уинституциите не само на национално, но и на местно ниво.

Участниците в Срещата имаха възможност да се запознаят и с опита, практиката и идеите на екипа на общината-домакин Пловдив в организираната от тях традиционна съпътстваща програма с посещение на образователни обекти. Гостуването бе в 2 от детските градини в града, които работят по програма „Монтесори“ - ДГ „Мирослава“ и ДГ „Марица“, както и в първото Google референтно училище на Балканите -  ЕГ „Иван Вазов“ и първото училище в гр. Пловдив, в което са  внедрени серия от методи за организиране по нов начин на обучението и учебната среда - ОУ „Райна Княгиня“.

« Назад
Календар на събитията

септември 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4