Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините
 Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините
 Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините
 Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините
 Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините
Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

От 17 до 19 април 2019 г. за осма поредна година, се проведе Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините. Форумът се организира с подкрепата и съдействието на Столична община, която се кандидатира и бе избрана за домакин.

Тази година в срещата се включвиха над 100 участника - главни архитекти, инженери, общински експерти по устройство на територията, заместник-кметове и общински съветници от ресорните комисии в общинските съвети, представители на национални органи и институции.

В първия ден в дискусионен форум „Подобряване и благоустрояване на жизнената среда – мястото и ролята на бизнеса“ инж. Васил Попов, търговски директор и прокурист представи модерни и екологични решения от Semmelrock Stein & Design за съвременна градска среда.

Официално събитието бе открито от изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и главният архитект на столична община - арх. Здравко Здравков, който представи опита на Столична община в планирането, управлението и развитието на градоустройството и подобряването на нормативната уредба, имаща отношение към това. Той сподели добрите примери от проведени конкурси на общината и завърши презентацията си с обръщение към колегите “Да подобряваме градската среда със силата, която имаме като главни архитекти!”

Генералният спонсор на Събитието – ЗГП - Заводи за горещо поцинковане в лицето на Стоян Павлов представиха „Горещото поцинковане - стъпка към по-дълъг експлоатационен живот“.

Директорът на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“ запозна участниците с практиката на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии – Визия за София.

Програмата продължи с представяне на възможности за финансиране на проекти за изпълнение на стратегическите цели на общините и анализ на измененията в ИПГВР и преходът към новите планови документи.

Първият ден от Националната среща сесия  завърши с представяне на основните стъпки и правила за успешното провеждане на обществено обсъждане, като един от задължителните елементи на доброто управление, което повишава публичността и прозрачността в дейността на институциите, улеснява връзката и взаимодействието с обществеността и създава предпоставки за партньорство и обществена подкрепа.

Неизменна част от събитието е и превърналото се в традиция представяне на общината-домакин на архитектурни и културни обекти. Вторият ден от срещата започна с дискусия „на терен“, по време на която на участниците бе представен Историко-археологически резерват "Сердика-Средец".  Архитектите се срещнаха със Стоян Братоев, директор на „Метрополитен“ ЕАД и имаха възможност да наблюдават и строителния процес на новоизграждащата се метростанция на бул. „България“.

На обсъждане с представител на АГКК бяха подложени актуални въпроси и казуси свързани с кадастралната осигуреност на общините, използването на данните от кадастъра за изпълнение на техните функции и ползите от внедряване на ГИС в общините.

В дискусионния форум „Промените в ЗУТ – за кого се намалява и за кого се увеличава административната тежест?“ участие взе народния представител Младен Шишков, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 44-то Народно събрание, който подчерта важността от провеждането на диалог между законодателната власт и експертите, които прилагат законодателството в областта на проектирането и строителството. В тази връзка той запозна участниците със свое предложение за справяне с незаконното строителство чрез създаване на възможност за привеждане в съответствие с нормативната уредба на строежи, изградени без строителни книжа, но отговарящи на устройствените и технически норми.  Изпълнителният директор на НСОРБ информира участниците в срещата за предприетите действия от страна на Сдружението по спорните изисквания на влезлия в сила от 01.01.2019г. ЗУТ, касаещи въвеждането на служебно съгласуване с експлоатационните дружества и изтеклия законов срок за привеждане в съответствие с измененията подзаконова нормативна уредба. Представителят на МРРБ съобщи, че към Министерството е сформирана работна група за изготвяне на проект на наредбата за присъединяване на потребители към ВиК мрежите и за създаване на образец на заявление за издаване на виза за проектиране по новосъздадения ред в чл. 140а от ЗУТ, който ще бъде предоставен за съгласуване с КЕВР.

Дискутирани бяха важните въпроси за подобряването на контрола върху строителството и взаимодействието между Дирекцията за национален строителен контрол, общините и строителния надзор, както и отговорностите и санкциите, свързани с прилагане на Закона за устройство на територията. Арх. Несторов – началникът на ДНСК отбеляза, че предстои да се обособят 28 регионални дирекции в областните градове с цел по-голяма оперативност при извършването на проверки. Екипът на ДНСК обърна внимание на най-честите установени нарушения, като призоваха за предприемане на мерки за подобряване на дейността на общинските отдели по контрол по строителството. Участниците в срещата се обединиха около предложението издадените от главните архитекти мотивирани откази за издаване на разрешение за строеж при проекти с комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант да се изпращат в Дирекцията с оглед осъществяване на по-строг контрол върху консултантските фирми. Главните архитекти настояха да им бъде предоставяно копие от констативния протокол с резултатите от извършена проверка от органите на регионалните дирекции на издадени разрешения за строеж. В останалата част от панела участниците разгледаха актуални въпроси и казуси, свързани с кадастралната осигуреност на общините и използването на данните от кадастъра, както и ползите от внедряване на Географска информационна система в общините.

Ценни съвети и указания от практиката на ВАС по прилагане на ЗУТ представи съдия Галина Солакова в третия ден на Срещата. Тя обърна внимание за необходимостта общините да съобразяват своите сроковете за предоставяне на административни услуги с тези, определени в Административнопроцесуаленият кодекс. Поради големия интерес бе разгледана отново и темата за сроковете и основанията за издаване на удостоверенията за търпимост.

« Назад
Календар на събитията

август 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6